Nie mam konta
Jeśli chcesz się zarejestrować, kliknij:
Zarejestruj się
Trwa ładowanie

Ochrona danych osobowych

Polski

Trio Color przykładaja szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Trio Color sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem witryny internetowej.

INFORMACJA RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

TRIO COLOR Daniel Sztajer

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady, związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

TRIO COLOR Daniel Sztajer

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIO COLOR DANIEL SZTAJER , przetwarzającym jest biuro rachunkowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. a)w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
 2. b)dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa:

1)     w zakresie danych osobowych pracowników, współpracowników, podwykonawców czy kontrahentów;

2)     w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie w zakresie i celu realizacji umowy;

3)     w zakresie przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, po ustaniu której Usługi Księgowo-Rachunkowe zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) powierzonych mu danych, w terminie 14 dni, ze wszystkich nośników, programów, aplikacji i kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa;

4)     w zakresie zobowiązania do zachowania poufności przez wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych;

5)     w zakresie zobowiązania się Firmy  do udzielania pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających z art. 32-36 RODO;

6)     w zakresie stosowania ochrony powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność);

7)     w zakresie stosowania środków technicznych i organizacyjnych, określonych w art. 32 RODO adekwatnych do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów.
 2. Pani/Pana dane będą przekazywane:
 1. a)dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
 2. b)podmiotom świadczącym na rzecz Firmy . umowy, takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe , usługi kadrowo-płacowe;
 3. c)operatorom pocztowym i kurierom;
 4. d)bankom w zakresie realizacji płatności;
 5. e)organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy( jeżeli była zawarta). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez                            Firmę TRIO COLOR Daniel Sztajer                

Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 2. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Firmę TRIO COLOR Daniel Sztajer w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę            TRIO COLOR Daniel Sztajer  jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

Licencję na ten produkt posiada: Trio Color Daniel Sztajer

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności